RSS header - this is hidden

Hva regnes som felleskostnader i næringsbygg?

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 07.feb.2018

Les hva som inngår i felleskostnader og hvordan du sjekker at du faktureres riktig.

Nederst i bloggposten kan du laste ned Norsk Eiendoms veiledningsdokumet for felleskostnader, samt se en oppramsing av hva Malling & Co har i sin standardkontrakt.

 

Albregt Moltumyr– Eksempelvis vaktmestertjenester, snømåking, reparasjoner og rengjøring, innleder Albregt Moltumyr Teknisk direktør i Malling & Co Forvaltning. 


– Disse kostnadene vil naturligvis variere, noe som betyr at leietakeren på slutten av året enten vil få igjen penger eller må betale mer. Eieren av bygget sammenligner de forventede (budsjetterte) felleskostnadene med de reelle kostnadene, og ser på avviket.

Kostander forbundet med fellesareal inngår i felleskostnader

– En vanlig misforståelse blant leietakere i næringsbygg er at de ikke forstår hvorfor de faktureres for kostnader knyttet til fellesarealet. Det er helt normalt at man faktureres for kostnader som har gått med til å vedlikeholde og drifte byggets fellesarealer. Disse kostnadene fordeles etter hvor stor andel av bygget du leier, fortsetter Moltumyr.


TIPS: Sjekk leiekontrakten

I leiekontrakten finner du vanligvis eksempler på hva som inngår i felleskostnadene.

– Det er viktig at gårdeier og leietaker har en felles forståelse av hva som inngår i felleskostnadene slik at man unngår uoverensstemmelser i fremtiden. Eksemplene i leiekontrakten er ikke utfyllende, men gir et bilde av hva som kan inngå i felleskostnader, sier Moltumyr.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, understreker også viktigheten av å avklare forventninger i leiekontrakten.

– Norsk Eiendom har laget en standard leieavtale som tydelig viser hvilke aktiviteter som inngår i felleskostnadene. Forventningsavklaring er viktig for både gårdeier og leietaker da det høster sunne og langvarige leieforhold, sier Askjer.

 

Eiendomsskatt inngår i felleskostnadene

Flere kommuner skattlegger næringseiendom, denne skatten inngår i felleskostnadene.Thor-Olaf-Askjer-Norsk-Eiendom-farge_web.jpg

– Vi mener det er fornuftig at eiendomsskatten tilføres leietaker gjennom felleskostnadene fordi en leietaker skal betale den faktiske kostnaden for leieforholdet. Det er ulike skattesatser, og hvis denne kostnaden ville blitt iberegnet eksempelvis husleien ville utleier trolig budsjettert etter den høyeste skattesatsen. Noe som ville ført til en høyere husleie enn nødvendig, forklarer Askjer.

– At eiendomsskatten tilføres felleskostnadene skaper tydelighet og etterprøvbarhet gjennom leietakers innsyn. Og følger prinsippet om kostnadsdekning, altså at gårdeier ikke skal ha fortjeneste på denne typen kostnader om ikke administrasjonsgebyr er avtalt, avslutter Askjer.

Dette inngår som felleskostnader i Malling & Co sin standard leiekontrakt

Oppregningen nedenfor er ment som eksempler på forhold som inngår i felleskostndene dersom tilbudet eksisterer, og ikke som en angivelse på hva som skal inngå per leiestart. Innholdet vil kunne endre seg i leieperioden, for eksempel som følge av innføring av nye servicetilbud eller offentligrettslige krav.

  • Strøm til oppvarming og belysning av fellesareal (herunder trapper), heiser, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, varmtvannstanker, utelys, varmekabler i takrenner, branntekniske anlegg, portanlegg, sikkerhetsinnretninger og andre forhold installert i fellesareal.

  • Olje, gass etc. til oppvarming av fellesareal og andre fellestjenester som ikke avregnes mot den enkelte leietaker etter eget forbruk.

  • Offentlig avgifter, herunder kloakk, feiing, renovasjon og ørvrige avgifter som eventuelt måtte tilkomme/foreligge.

  • Eiendomsskatt.

  • Rengjøring og renovasjon, herunder trappevask og rengjøring av fellesareal, håndtering/rensing mv. av matter i fellesareal (herunder trappevask), utvendig vindusvask, rengjøring av utstyr for solavskjerming, fjerning av tagging/graffiti, leie, kjøring og tømming av søppelcontainer mv.

  • Tilsyn, service og vedlikehold av heiser, sanitæranlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, alle branntekniske installasjoner (herunder alarm og sikkerhetsanlegg), porter, fyringsanlegg, innendørs fellesareal, utendørs fellesareal, vinduer utvendig, utstyr for solavskjerming osv., herunder vaktmestertjeneste.

  • Reparasjonstjenester, vakthold.

  • Øvrige serviceytelser, herunder gartner og annen rydding/vedlikehold på utendørsarealer, snømåking av utearealer, parkeringsplasser, fortau og tak, bortkjøring av snø, kosting og renhold av nevnte arealer, utvendig vaktmestertilsyn mv.

    Administrasjonspåslag på 7% på alle kostnader som fremkommer av ovenstående.

Norsk-eiendom_Veileder-felleskostnader-1.jpgKlikk her for å laste ned Norsk Eiendoms veiledningsdokument for felleskosntader i næringsbygg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

eboker_samlet_web2

 

Kategori: Tips og råd for leie av næringseiendom

SKREVET AV


Marianne Johannessen

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 15 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.