RSS header - this is hidden

Urban FM - verdiskaping og verdibevaring i en bærekraftig by

Skrevet av Heidi Lundbakk Dato: 14.apr.2021

Hva er en bærekraftig by? Hvordan kan vi sikre at vi ivaretar både den sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraften i et område etter at det er tatt i bruk?

en ny fagdisiplin

Urban FM (Urban facilites management) er en ny fagdisiplin innenfor eiendomsforvaltning, som tar for seg områdeforvaltning i tettbygde strøk. Urban FMs utgangspunkt er at for å møte FNs bærekraftsmål, må alle aktører i et område samarbeide for å sikre at området som helhet skal kunne oppnå både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. God Urban FM har som målsetting at et område ivaretas på korrekt måte, samtidig som alle aktører i området får møtt sine behov og trives der. Dette gjelder både offentlige og private aktører, samt  organiserte og uorganiserte aktiviteter. Vi som forvaltere har mulighet til å være et kontaktpunkt og en driver mellom beboere, besøkende, eiendomsbesittere, leietakere, private og offentlige interesser – og bidra til at det utvikles nye samarbeidsformer på tvers av eiendomsgrensene.


Bærekraft er konkurransekraft

Bygg, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen) i Norge står for en vesentlig del av Norges klimagassutslipp. Vår bransje har derfor en betydelig mulighet til å bidra til at Norge oppnår FNs bærekraftsmål. Norsk Eiendom har utarbeidet en egen bærekraftstrategi for eiendomsbransjen, der de slår fast at det ikke bare er nødvendig, men også økonomisk klokt å sørge for bærekraft i alle ledd: «Omverden vår er i endring, og det er forretningsmessig fornuftig å være frempå og forberedt. Bærekraft er konkurransekraft.» Norsk Eiendom og Grønn byggallianse slår også fast at det samtidig er slik at myndighetene ikke vil klare å nå bærekraftsmålene uten en solid innsats fra eiendomsbransjen.

LES OGSÅ: Eiendommer kan bli mer verd om man tar grep om miljøaspektene

Eiendomssektorens-veikart-forside

En helhetlig tilnærming

Gjennom Eiendomssektorens veikart mot 2050 er det etablert en veileder som skal bidra til å få gjennomført det grønne skiftet. Veikartet fokuserer i stor grad på tiden før og under bygging, mens Grønn byggallianse forvalter de ulike BREEAM sertifiseringsordningene som tar for seg alt fra områdeutvikling til bygg i driftsfasen.

Urban FM som fagdisiplin har en helhetlig tilnærming til forvaltning av bygg og eiendommer i et livsløpsperspektiv. Urban FM ivaretar den sosiale dimensjonen i bærekraftsbegrepet på en slik måte at man ikke bare skaper en høyere livskvalitet (well-being) for kunder og brukere, men også sikrer at området og de enkelte bygg og eiendommer får økt merverdi.

Norsk Eiendom påpeker i sin Bærekraftstrategi det innlysende i at bygg og områder som har «et yrende og velfungerende folkeliv» vil ha høyere markedsverdi og være mer attraktivt enn et sted som oppleves som dødt og nedslitt. Eiendomsbransjen har kommet godt i gang med å ta tak i den miljømessige bærekraften. Ifølge Norsk Eiendom er det derimot fremdeles et stort, uforløst potensial når det gjelder den sosiale og økonomiske bærekraften i eiendomsbransjen (sirklet inn med røde prikker på figuren).

bærekraftsmål -1

Illustrasjon (Norsk Eiendom, 2019) 

Malling & Co ønsker å bidra til å lukke disse hullene, og vil samarbeide med de ulike aktørene for å få til økt bærekraft. Vi undersøker nå mulighetene for å lansere Urban FM som en del av vår forvaltning.

Ulike krav og mål kan gi styrt forfall

Forvaltningen av det offentlige rom er i dag delt mellom mange ulike aktører, alt ettersom hvem som er grunneier på stedet og hvor vi befinner oss i landet. Ulike eiere har gjerne ulik økonomi og ulike krav til hvilken standard de vil ha. Grunneiere har også forskjellige mål og motiver for eierskapet. Dette kan føre til ujevn kvalitet på drift og vedlikehold i ett og samme område. Det kan også lett oppstå hull: lommer hvor tilsynelatende ingen følger opp og ivaretar bygulvet. En offentlig grunneier har begrensede midler til å løfte og forvalte et område. I mange tilfeller er det ikke sammenheng mellom tilgjengelig driftsbudsjett og det som er nødvendig for å unngå styrt forfall og verdireduserende vedlikehold.

Vaskebil Bjørvika


Bjørvika som pilotområde?

Det er flere områder som kan være aktuelle, men vi ser Bjørvika som et interessant pilotområde. Det er flere gode grunner til dette: Malling & Co har vært med i forvaltningen av området siden de første byggene ble satt opp i Barcode, og i Bjørvika finnes det allerede et godt utgangspunkt for samarbeid via Bjørvikaforeningen. Bjørvika er i tillegg et interessant område når det gjelder både sosial og økonomisk bærekraft. Området ligger i bydel Gamle Oslo, en bydel som har de høyeste kvadratmeterprisene for leie av kontoreiendom og kjøp av boligeiendom, og store sosioøkonomiske ulikheter. En vital by er avhengig av at alle deltar, og sosial bærekraft kan blant annet oppnås ved en dynamisk tilnærming og et felles ønske om å «dyrke byen».

På samme måte som vi i dag har egne organisasjoner som ivaretar og forvalter enkeltbygg, vil en aktør som jobber med Urban FM ivareta og forvalte et område i et helhetsperspektiv. En tradisjonell tilbyder av FM-tjenester tilrettelegger for at kjernevirksomheten skal ha best mulige vilkår. En tilbyder av Urban FM vil på samme måte fungere som et kontaktpunkt og en driver mellom ulike aktører og grunneiere, og vil kunne bidra til at den ønskede kvaliteten opprettholdes i hele området. Vi ser at det er et behov for dette særlig i områder som Bjørvika, som er bygget med en svært høy kvalitet. Slike områder krever aktiv drift og forvaltning, ikke minst som følge av intensiv bruk. 

Eiendomshuset Malling & Co har i første omgang ansatt en site manager som har ansvaret for å videreutvikle vår leveranse i Bjørvika. Vi er i tillegg en del av Bjørvikaforeningen og har tett dialog med både de private og de offentlige aktørene i området. Vi jobber nå med en raffinering av vår FM-tjeneste i området og ser på mulighetene som ligger i Urban FM. Arbeidet er blant annet forankret i Eiendomssektorens veikart mot 2050 som ble tatt frem av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom i 2016, og siden fulgt opp med 10 strakstiltak for både utbyggere, byggeiere og boligutviklere.

Vi i Malling & Co er positive til å undersøke fagområdet nærmere sammen med de fremoverlente eiendomsbesitterne i området!

LES OGSÅ: Oppdatert teknisk kunnskap er stadig viktigere for god eiendomsforvaltning

Historien Forplikter

Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler. Malling & Co Forvaltning ivaretar over 2,4 millioner kvadratmeter næringseiendom på vegne av norske og internasjonale eiere. Nylig lanserte vi en e-bok om hvordan vi som Norges største eiendomsforvalter skaper gode og langvarige leieforhold.

Last ned e-bok om eiendomsforvaltning fra Malling & Co

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
  • Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
  • Hvordan Malling & Co arbeider med eiendomsforvaltning

LES OGSÅ: Holder oversikten over eiendomsporteføljen med Myldre


KILDER:

Kategori: Tips og råd for gårdeiere, Forvaltning

SKREVET AV


Heidi Lundbakk

Heidi startet i Malling & Co i 2020 som site manager med ansvar for Bjørvika. Hun er glødende engasjert i å skape gode og bærekraftige bygg- og byrom. Heidi har master i eiendomsutvikling og -forvaltning fra NTNU, og har jobbet i eiendomsbransjen siden 2014. Hun er opptatt av hvordan godt samarbeid mellom de ulike aktørene kommer alle til gode; og hvordan riktig og stedstilpasset drift og forvaltning fører til merverdi for både private og offentlige eiendomsbesittere, beboere, leietakere og besøkende. Heidi er genuint interessert i by og -byutvikling. I tillegg til å være selverklært urbanist, har hun ti års erfaring fra norsk og dansk filmbransje hvor hun jobbet både kunstnerisk og praktisk med locations.